Zrealizowane działania
zmiany
warsztaty
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW jest członkiem:
Eurostep
Social Watch

Koalicja Gdańska dla lepszego życia

Celem projektu jest stworzenie koalicji wśród organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się pomocą ludziom w sytuacji kryzysowej na rzecz poprawy ich sytuacji, przeciwdziałania przemocy i wypracowania standardów postępowania. Koalicja powstała na bazie już istniejących wzajemnych powiązań i doświadczeń.
NEWW to jedna z największych i najbardziej szanowanych organizacji w regionie, posiadająca status specjalnego konsultanta Komisji Ekonomicznej i Społecznej Organizacji Narodów Zjednoczonych.
W skład koalicji wchodzą:
Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW www.neww.org.pl
Demokratyczna Unia Kobiet www.duk.gdansk.pl
Centrum Interwencji Kryzysowej PCK www.cik.sos.pl
Stowarzyszenie Samopomocy Krąg
Koalicja poprzez współpracę kilku organizacji poszerzy krąg, do którego docierać będzie informacja o możliwościach uzyskania pomocy prawnej i psychologicznej. Dzięki możliwości wymiany doświadczeń w koalicji łatwiej będzie wypracować nam standardy pomocy potrzebującym i zagrożonym wykluczeniem mieszkańcom Gdańska. NEWW będzie informować na swojej stronie internetowej o naszych działaniach i dokonaniach. Wiedza o możliwościach, jakimi dysponują organizacje np. porady prawne, porady psychologiczne, szkolenia, kursy zawodowe pozwoli na szersze informowanie naszych klientów o działaniach, jakie prowadzimy. Powstała koalicja będzie ważnym elementem wspierania osób w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej. Działając razem będziemy mogli lepiej rozpoznać problemy a także bardziej efektywnie pozyskiwać środki na ich rozwiązanie.
Czas trwania projektu to październik-grudzień 2008.
W ramach projektu poprowadzimy mediacje w rodzinach zagrożonych różnego rodzaju konfliktami. Mediacje poprowadzi wykwalifikowany mediator. Jego rolą jest przede wszystkim ułatwienie procesu porozumienia się miedzy stronami. Mediator jest w tym procesie bezstronny, czyli nie opowiada się za żadną ze stron i w równym stopniu angażuje się w pomoc każdej z nich. Nie ocenia zarówno osób, ich zachowań, jak i proponowanych rozwiązań. Odpowiedzialność za rozwiązanie konfliktu oraz kształt porozumienia spoczywa na stronach. Mediacja ma charakter poufny.
Powstała w wyniku projektu koalicja będzie ważnym elementem wspierania osób w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej. Istotą wsparcia jest intencja, aby drugi człowiek nie przeżywał swojej sytuacji jako całkowicie beznadziejnej, dramatycznej, pełnej rozpaczy. Ponieważ w naprawdę trudnych sytuacjach potrzebujemy sojuszników, pomaganie ludziom w trudnej sytuacji wymaga interwencji, inicjatywy, wysiłku na rzecz spotkania i porozumienia osób gotowych do współdziałania: członków bliższej i dalszej rodziny, sąsiadów i po prostu ludzi dobrej woli. Wsparcie osobiste polega przede wszystkim na okazaniu empatii, zrozumienia, aktywnej akceptacji i solidarności.
Rezultatem programu będzie powstanie koalicji wśród organizacji zajmujących się osobami długotrwale bezrobotnymi, dotkniętymi przemocą domową, alkoholizmem. Każda organizacja wchodząca w skład koalicji pracuje już wiele lat a grupami defaworyzowanymi.
Koalicja przyczyni się do wzmocnienia pozycji poszczególnych organizacji, stworzy szerszą płaszczyznę do działania, da większe możliwości pomocy naszym dotychczasowym podopiecznym, zwiększy nasze możliwości w pozyskiwaniu i podziale środków przeznaczonych na pomoc.
Wiadomo, że świadomość własnych praw buduje rodzaj oparcia psychicznego i poczucia własnej wartości. Damy nadzieje na to, że można wyjść z roli ofiary, że można poradzić sobie prawnie z awanturami domowymi, oraz zaplanować konieczne zmiany, aby polepszyć swoje życie.
Projekt realizowany jest dzięki dotacji
Urzędu Miejskiego w Gdańsku
W ramach otwartego konkursu na zadania
wspomagające organizacje pozarządowe.
Koordynatorem projektu jest
Anna Jagusiak jagusiak@neww.org.pl
Tel. 058/344-97-50
Te/fax 058/344-38-53