Zrealizowane działania
zmiany
warsztaty
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW jest członkiem:
Eurostep
Social Watch

Społeczno-kulturowa tożsamość płci i równość ekonomiczna w procesie rozszerzenia Unii Europejskiej

Udział w podejmowaniu decyzji oraz korzystanie z pełni praw i możliwości ekonomicznych to dwa najważniejsze dla kobiet w Europie Środkowo-Wschodniej zagadnienia. Jednocześnie w Europie Środkowo-Wschodniej prowadzi się bardzo niewiele dyskusji na temat rozumienia ekonomicznych praw kobiet czy o wpływie polityki gospodarczej, polityki zatrudnienia czy polityki społecznej na sytuację kobiet, i to niezależnie od tego, czy jest to związane z procesem rozszerzania Unii Europejskiej czy też nie.
Założeniem projektu było wykorzystanie integracji z Unią Europejską w celu wzmocnienia praw ekonomicznych kobiet i równego statusu płci. Jednym z podstawowych zadań było wylansowanie modelu działań, który można powielać w innych krajach kandydackich
Założenia projektu dotyczyły: promowania równouprawnienia i sprawiedliwości ekonomicznej kobiet w Europie Środkowo-Wschodniej oraz poprawy zrozumienia i współpracy pomiędzy Unią Europejską i innymi państwami w Europie, by zrealizować wizję Europy, w której wszyscy obywatele będą równi, niezależnie od ich tożsamości społeczno-kulturowej i od tego, czy pochodzą z Unii Europejskiej czy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Małe zrozumienie dla procesu integracji wśród społeczeństw krajów kandydackich (Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii), niewielkie zaangażowanie oraz brak zorganizowanego udziału kobiet w debacie dotyczącej praw kobiet i równego statusu płci w procesie integracji, to wynik słabego poinformowania społeczeństw o tym procesie. Jednocześnie w państwach członkowskich UE pojawiały się pytania i obawy związane z ekonomicznymi konsekwencjami przyjęcia nowych członków. Brakowało zrozumienia specyfiki i kultury mieszkańców tego regionu, a informacje o integracji krążyły jedynie w oficjalnym obiegu instytucji unijnych.
Economic literacy - Podstawy ekonomii
Strategia dotycząca tej części projektu polegała na zbudowaniu zrozumienia i stworzeniu odpowiedniej bazy w odniesieniu do zagadnień ekonomii, polityki społecznej i polityki zatrudnienia, włączając w to przepisy kodeksów pracy oraz legislacji związanej z zatrudnieniem i biznesem: poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności lobbingu w zakresie sprawiedliwości ekonomicznej wśród kobiet w Europie Środkowo-Wschodniej.
Projekt wykształcił kadrę regionalnych trenerów i jednocześnie ekspertek/ekspertów w dziedzinie praw ekonomicznych kobiet (rynek pracy, zatrudnienie, systemy zabezpieczeń społecznych) i standardów unijnych w tym zakresie. Zadaniem tych osób było podnoszenie świadomości i podkreślanie istoty zagadnień związanych z równością płci na rynku pracy w całym regionie oraz prowadzenie rozmów i przedstawianie argumentów w dyskusjach z Unią Europejską, lokalnymi mediami, innymi organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami rządu.
Przystąpienie do UE
Ta część projektu objęła informacje na temat Unii Europejskiej i procesu akcesyjnego oraz zaplanowania odpowiednich działań i kroków na rzecz lepszego zrozumienia powyższych zagadnień. Projekt zakładał, iż należy zapewnić kobietom wiedzę o UE i o procesie rozszerzania i w tym celu stworzyć odpowiednie relacje z krajowymi zespołami biorącymi udział w negocjacjach, oraz podjąć współpracę z organizacjami kobiecymi działającymi w Unii Europejskiej, by zająć się wprowadzaniem bardziej skutecznych standardów unijnych w zakresie równego statusu płci w procesie rozszerzania UE.
Integracja Europejska
Głównym założeniem było wykorzystanie procesu integracji europejskiej jako drogi do podkreślenia znaczenia problematyki równouprawnienia, jakie ma ono dla kobiet w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, jak również w krajach Unii Europejskiej, poprzez budowanie nowych relacji partnerskich i polepszenie zrozumienia wzajemnych problemów kobiet w UE i w Europie Środkowo-Wschodniej, obalenie stereotypów i rozpoczęcie współpracy z kobiecymi organizacjami pozarządowymi działającymi w UE, co pozwoliło by wzmocnić "dialog społeczny" o równości płci prowadzony z instytucjami unijnymi.
Termin "integracja" użyty jest tutaj w kontekście zintegrowania wszystkich obywateli Środkowej i Wschodniej Europy, a nawet Rosji w jedną społeczność europejską, nie oddzielając krajów Europy Środkowo-Wschodniej od reszty Europy.
Założeniem projektu było reprezentowanie interesów kobiet z krajów Europy Środkowo-Wschodniej na forum UE, a także uświadamianie potrzeb kobiet z naszego regionu.
Women in Europe      Women in Europe: Info-Kit
» English version[pdf 144,32KB]
» Polish version[pdf - 184,32KB]
» Latvian version[pdf - 100,92KB]
» Russian version[pdf - 395,9KB]
» Bulgarian version[pdf - 367,7KB]
Projekt realizowany we współpracy z koalicją Karat
Project sponsorowany przez UN Development Fund for Women.