Zrealizowane działania
zmiany
warsztaty
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW jest członkiem:
Eurostep
Social Watch

Gotowi na Gender Mainstreaming

 
GOTOWI NA GENDER MAINSTREAMING -
wrażliwość na społeczną tożsamość płci ponad granicami między Wschodem a Zachodem
Opis projektu
1. Cele
Poprzez kurs kształcenia dla multiplikatorów/multiplikatorek oraz imprezy otwarte związane z tematyką 'Dialog Wschód-Zachód' projekt "Gotowi na gender mainstreaming - wrażliwość gender ponad granicami między Wschodem a Zachodem" wspiera wdrażanie strategii gender mainstreamingu na płaszczyźnie lokalnej. Nadrzędnym celem jest proces wspólnego uczenia się w Europie i od Europy. Zadaniem projektu jest analiza realizowanych na płaszczyźnie lokalnej strategii politycznych na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn w dniu codziennym oraz dalszy ich rozwój. Dzięki temu zebrane i przedstawione zostaną zarówno sprawdzone jak i nowe strategie, metody oraz instrumenty służące przełamaniu stereotypów dotyczących obojga płci i struktury dyskryminacji oraz wspierane będzie ich przeniesienie do innych narodowych, kulturowych i regionalnych/lokalnych kontekstów.
Dialog i współpraca między Wschodem i Zachodem w oparciu o różnorodne uwarunkowania społeczne i kulturowe (normy, wartości, nastawienia) wspiera obalanie stereotypów dotyczących płci oraz zmianę relacji między płciami. Wymiana doświadczeń nt. społeczno-kulturowej tożsamości płci, dyskusje o kwestiach dotyczących płci oraz rozwój wrażliwości gender wspierają procesy transformacji i przyczyniają się do budowy społeczeństwa obywatelskiego w sensie równouprawnionego społeczeństwa demokracji płci oraz do lepszego zrozumienia siebie nawzajem.
Celem kursu jest wykształcenie uczestniczących w nim zespołów gender na multiplikatorów/multiplikatorki. Następnie osoby te będą mogły na płaszczyźnie lokalnej udzielać konsultacji instytucjom odnośnie prowadzonej polityki na rzecz równouprawnienia i gender mainstreamingu oraz towarzyszyć procesom zmian. Będą one spełniały funkcję doradczą dla działaczy/działaczek z zakresu gospodarki, polityki, z organizacji pozarządowych oraz innych instytucji przy wdrażaniu i wspólnym rozwijaniu nowych strategii przyczyniających się do zmian typowego pojmowania ról i stereotypów związanych z płciami.
Kurs kształcenia w ponadgranicznym dialogu gender wspiera rozwój kompetencji gender poprzez konsultacje, wymianę doświadczeń i wspólny rozwój strategii i instrumentów koniecznych do wdrażania gender mainstreamingu w poszczególnych krajach. Powstały na bazie projektu podręcznik ('toolbox') oraz broszura zawierająca przykłady dobrych praktyk przyczynią się do ulepszenia pracy multiplikatorów/multiplikatorek gender mainstreamingu na płaszczyźnie europejskiej.
Projekt przyczynia się do realizacji celów programu działań oraz opisanych tu postulatów dzięki następującym aspektom:
 • wzmocnienie świadomości i wrażliwości na rzecz sprawiedliwości i równouprawnienia kobiet i mężczyzn na płaszczyźnie lokalnej i regionalnej dzięki wymianie doświadczeń Wschód-Zachód;
 • uświadomienie uprzedzeń kulturowych i stereotypów społecznych oraz wspieranie strategii i metod do ich zmiany;
 • podkreślenie udziału kobiet w demokratycznym rozwoju Europy Wschodniej i integracji europejskiej;
 • włączenie mężczyzn jako osób biorących aktywny udział w procesach gender mainstreamingu;
 • przedstawienie na płaszczyźnie lokalnej i regionalnej, wykorzystanie oraz rozwój różnorodnych doświadczeń z krajów biorących udział w projekcie na temat wdrażania gender mainstreamingu w praktyce działania różnych instytucji ('good practice');
 • stworzenie ekspertyzy gender do przeprowadzania treningów i konsultacji gender wspierających rozwój lokalny.
2. Problematyka i konieczność działań
Unia Europejska odgrywa istotną rolę jako gwarant realizacji sprawiedliwości i równouprawnienia na rzecz kobiet i mężczyzn w państwach członkowskich. Strategia gender mainstreaming UE wspiera narodowe i międzynarodowe projekty oraz strategie polityczne na różnych płaszczyznach. W związku z zasadą "top-down" słuszne było podejście zapoznania się ze strategiami i możliwościami ich wdrażania na płaszczyźnie krajów i regionów. Jednakże politycy, organizacje, związki i instytucje na płaszczyźnie lokalnej coraz bardziej interesowały się tym tematem, szukając sposobów na wprowadzanie, wypróbowanie i stosowania danych strategii. Gdyż zwłaszcza w kwestii włączenia aspektów gender do lokalnych procesów rozwoju istnieje duże zapotrzebowanie na podjęcie stosownych działań.
W kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej także i nowe państwa członkowskie podejmują kroki w kierunku rewizji istniejących czy też uchwalania nowych ustaw oraz zagwarantowania równouprawnienia mężczyzn i kobiet.
W nowych państwach członkowskich Europy Środkowo-Wschodniej zwłaszcza kobiece organizacje pozarządowe krytycznie przyglądają
się tym procesom i angażują w różne inicjatywy związane z równouprawnieniem we wszystkich istotnych dziedzinach. Zwracają one uwagę na to, żeby rządy wdrażały unijne dyrektywy.
Jednakże włączenie gender mainstreamingu do strategii politycznych i struktur organizacji w większości krajów UE przebiega dość opieszale. Problematyka ta w dużej mierze związana jest z istniejącymi stereotypami na temat ról przypisanych kobietom i mężczyznom, a zwłaszcza z faktem, że dotychczas mężczyźni w niewielkim stopniu aktywnie uczestniczyli w tychże procesach. Obalanie stereotypów związanych z płciami oraz ich zmiana nastąpić może jednak dopiero wówczas, gdy kobiety i mężczyźni w równym stopniu będą postrzegać kwestie związane z udziałem obojga płci w społeczeństwie, miejscach pracy itd. jako dotyczące ich samych. Twierdzenie to stanowi punkt wyjścia dla projektu, który - obierając nowy kierunek - przekazuje kwestie równouprawnienia płci oraz gender mainstreamingu jako jedną strategię dla kobiet i mężczyzn.
3. Grupy docelowe:
Grupa docelowa 1:
Multiplikatorzy/multiplikatorki lub działacze/działaczki ze struktur lokalnej polityki, administracji publicznej, małych i średnich przedsiębiorstw, związków, instytucji kształcenia dorosłych oraz kształcenia politycznego, organizacji praw człowieka, organizacji kobiecych, przedstawiciele zawodów męskich, instytucji społecznych itd.
Grupa docelowa 2:
Osoby zainteresowane posiadające doświadczenie w tym zakresie, do których projekt dotrze poprzez imprezy otwarte sieci organizacji partnerskich oraz przez wymianę doświadczeń organizowaną na płaszczyźnie lokalnej/regionalnej.
Grupa docelowa 3:
Osoby praktycznie zajmujące się tą tematyką, do których projekt dotrze poprzez podręcznik ('Toolbox') oraz broszurę zawierającą przykłady dobrych praktyk gender mainstreamingu z płaszczyzny lokalnej.
4. Podejście i metody:
Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez:
 • wspieranie wymiany doświadczenia na temat różnych podejść i sposobów pracy związanych z problematyką gender w ramach międzynarodowego kursu kształcenia dla multiplikatorów/ multiplikatorek, rozumianego jako dialog między Wschodem a Zachodem. Przedstawione zostaną modele dobrych praktyk z poszczególnych krajów oraz sprawdzona i ewentualnie dopasowana zostanie możliwość stosowania ich na gruncie innych państw;
 • dostosowanie strategii i metod uwrażliwiania na kwestie związane z równouprawnieniem kobiet i mężczyzn oraz koniecznych do budowania kompetencji gender do danego kontekstu narodowo-kulturowego poprzez wymianę doświadczeń osób uczestniczących;
 • opracowanie podręcznika metodycznego ('Toolbox') do przeprowadzania konsultacji gender, dotyczących wdrażania gender mainstreamingu oraz treningów w krajach uczestniczących w projekcie na stronie internetowej oraz na CD i udostępnienie go osobom praktycznie zajmującym się tą problematyką w całej Europie;
 • imprezy informacyjne lub konferencje fachowe na temat "Uczyć się od Europy" o skutecznych metodach działań politycznych na rzecz równouprawnienia - "przykłady dobrych praktyk" w krajach uczestniczących w projekcie (Polska, Czechy, Austria, Niemcy);
 • przeprowadzenie dni praktycznych w drugiej połowie okresu trwania projektu służących zapewnieniu skuteczności transferu stosowanych praktyk do innych krajów.
Kontakt:
Niemcy: Henning von Bargen, Fundacja im. Heinricha Bölla, Rosenthalerstrasse 40/41, D-10178 Berlin, vonbargen@boell.de
Austria: Daniela Graf, Grüne Bildungswerkstatt Österreich, Neubaugasse 8, A-1070 Wiedeń, buero@gbw.at
Polska: Małgorzata Tarasiewicz, Network of East-West Woman-Poland (NEWW Poland), Miszewskiego 17/100, PL-80-239 Gdańsk, neww@neww.org.pl
Czechy: Alena Králiková, gender studies o.p.s., Gorazdova 20, CZ- 120 00 Praga 1, office@genderstudies.cz
5. Uczestnicy projektu:
1. Katarzyna Kurkiewicz

Magister prawa, absolwentka Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka oraz Szkolenia Mediacyjnego, jest także członkinią grupy na rzecz wprowadzenia mediacji w Polsce, członkini NEWW - Polska, obecnie zatrudniona w Centrum Edukacji Nauczycieli. W latach 1997 - 1998 pracowała jako doradca prawny w organizacjach pozarządowych: Centrum Praw Kobiet, Caritas, Amnesty International. Jest bardzo zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych, w 1999 roku została współzałożycielką Bałtyckiego Centrum Gender. Współpracuje z Biurem Porad Obywatelskich. Od czterech lat udziela bezpłatnych porad prawnych kobietom dyskryminowanym, molestowanym, ofiarom przemocy.

2. Beata Kubica

Politolożka. Pracuje w Towarzystwie Rozwoju Rodziny. Jest też prezeską Fundacji "Kobiety w Społeczeństwie Obywatelskim". Obecnie koordynuje projekt "Czasy Kobiet", który ma na celu wypracowanie polityki samorządowej zyczliwej kobietom.

3. Grzegorz Ilnicki

Student 4 roku prawa Uniwersytetu Gdańskiego, Sekretarz Krajowy ds. Światopoglądowych i Praw Człowieka Stowarzyszenia Młodych Socjalistów

4. Artur Slimak

Ekonomista, absolwent uniwersytetu w Opolu. Odbył praktykę w biurze posła do Parlamentu Europejskiego. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Opolskim oraz w Fundacji "Kobiety w Społeczeństwie Obywatelskim". Aktywnie działa w Partii Zieloni 2004. Interesuje się ekologią i równymi szansami dla mniejszości w społeczeństwach postkomunistycznych.