Zrealizowane działania
zmiany
warsztaty
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW jest członkiem:
Eurostep
Social Watch

EU-CIS Gender Watch 2007-2008

Opis projektu
Przejście od gospodarki planowanej i systemów autorytarnych do demokracji i gospodarki rynkowej miało znaczący wpływ na sytuację w regionie Europy Środkowej i Wschodniej(CEE) oraz Wspólnoty Niezależnych Państw (CIS). Brak przejrzystości w działaniach rządów, korupcja, a w ekstremalnych przypadkach konflikty zbrojne przyczyniły się do skrajnego zubożenia wielu ludzi, zwłaszcza z terenów Federacji Rosyjskiej oraz z jedenastu Nowych Państw Niezależnych (NIS). Niesprzyjająca sytuacja gospodarcza, łamanie praw człowieka podczas konfliktów zbrojnych oraz/lub rosnący fundamentalizm, to czynniki, które wpływały ujemnie na kwestie równości płci. Przemoc wobec kobiet, brak respektu dla ich praw reprodukcyjnych, dyskryminacja na rynku pracy oraz mała obecność kobiet na stanowiskach menedżerskich stały się w ostatnich latach poważnym problemem w regionie CEE/CIS.
Istnieją wyraĽne różnice między członkiniami organizacji pozarządowych w Nowych Krajach Członkowskich (NMS) Unii Europejskiej (UE), a tymi w pozostałej części regionu CEE/CIS. Przyczyną tego jest lepsza sytuacja polityczno-gospodarcza NMS. Z drugiej strony, wszystkie kraje w tym regionie łączy wspólna historia i dziedzictwo rządów komunizmu, a także trudna transformacja prowadząca do gospodarki rynkowej. Z tych względów należy położyć szczególną wagę na to, by w procesie poszerzania UE kraje należące do tych dwóch grup (Nowe Kraje Członkowskie, które obecnie, podobnie jak inni członkowie UE, udzielają Oficjalnej Pomocy na rzecz Rozwoju /ODA, i pozostała część regionu) nie izolowały się, lecz wspierały się wzajemnie. Stowarzyszenie Współpracy Kobiet (NEWW-Polska) od lat odgrywa rolę koordynatora inicjatyw, które mają na celu wykorzystanie podobieństw oraz wspólnych doświadczeń krajów obu grup dla wspólnego dobra.
Poprzez realizację projektu "EU Gender Watch" w 2006 NEWW stworzyło sieć organizacji d/s monitoringu kwestii płci i rozwoju z obu perspektyw: UE oraz krajów rozwijających się. 15 ekspertek, członkiń Sieci "EU Gender Watch" nawiązało współpracę z Parlamentem Europejskim (EP) oraz z delegacjami Komisji Europejskiej. Wynikiem tej współpracy było opublikowanie 4 raportów dotyczących poprzednich oraz nowych instrumentów finansowych UE. Kwestii tych wysłuchano też w Parlamencie Europejskim. Kontynuacja i poszerzenie projektu o nowe zagadnienia z zakresu pomocy rozwojowej są z naszego punktu widzenia niezbędne dla zagwarantowania dalszych wysiłków zmierzających ku osiągnięciu przejrzystości w kwestiach pomocy UE na rzecz rozwoju, równości i demokracji w krajach rozwijających się i społeczeństwach w fazie transformacji.
NEWW od ponad 10 lat odgrywa rolę koordynatora inicjatyw związanych z wymianą informacji, prowadzi kampanie lobbying'owe i nagłaśnia sprawy związane z równouprawnieniem kobiet i mężczyzn. Do tej roli predestynuje Stowarzyszenie fakt, że jego członkinie pochodzą zarówno z Nowych Krajów Członkowskich jak i z pozostałej części regionu i są często uznanymi ekspertkami w kwestiach gender.
Duże doświadczenie na tym polu umożliwia NEWW odgrywanie roli pomostu pomiędzy regionem CEE/CIS a UE w kwestiach strategii rozwojowych i finansowania.
Rosnący podział regionu na NMS i pozostałe kraje jest szczególnym przedmiotem uwagi i działalności NEWW. Sieć nadal pragnie udzielać wsparcia tym krajom regionu CEE/CIS, które kwalifikują się do otrzymania pomocy na rzecz rozwoju, poprzez monitorowanie, kampanie lobbujące i nagłaśnianie kwestii równości płci. Pomoże to zagwarantować zamieszczenie zapisów równościowych w strategiach na rzecz rozwoju UE dotyczących tej części regionu.
Sieć NEWW pragnie zwrócić uwagę lokalnych i europejskich decydentów na kwestie związane z płcią w regionie CEE/CIS. Inicjatywy podejmowane przez NEWW-Polska mają za zadanie zagwarantować, że zobowiązania UE do promowania równości płci i ich praktyczne zastosowanie przy tworzeniu strategii, w działaniach oraz przy podziale środków, znajdą odzwierciedlenie w pomocy UE na rzecz rozwoju dla krajów regionu (chodzi tu o nowe instrumenty finansowe, jak również o Oficjalną Pomoc na rzecz Rozwoju (ODA)).
Obawy NEWW budzi słabnące zaangażowanie UE w promowanie równości płci. Pojawiła się tendencja do łączenia kwestii równości płci z problematyką dyskryminacji, równouprawnienia zawodowego, czy też praw człowieka. Tendencja ta budzi zaniepokojenie z powodu konsekwencji dla kwestii równości płci.
Dlatego Sieć zamierza kontynuować monitoring i wspieranie strategii rozwojowych UE poprzez organizowanie warsztatów oraz sesji szkoleniowych dla instruktorów w celu powiększenia zasobu wiedzy o wykorzystywaniu pomocy rozwojowej. To z kolei umożliwi organizacjom pozarządowym regionu większy udział w debacie na temat strategii na rzecz rozwoju UE i w ten sposób poprawi sytuację kobiet w regionie Europy Środkowej i Wschodniej/ Wspólnoty Niezależnych Państw.
Główne cele i zadania
Głównym zadaniem projektu "EU-CIS Gender Watch" jest umożliwienie członkiniom organizacji kobiecych/sieciom z Nowych Krajów Członkowskich, Kaukazu i Krajów Sąsiadujących z UE - nawiązania współpracy w monitoringu i lobbyingu UE odnośnie jej strategii na rzecz rozwoju. A także w monitoringu i lobbyingu rządów krajów UE odnośnie ODA - w celu zobowiązania UE do propagowania równości płci i jej praktycznego zastosowania przy tworzeniu strategii, w działaniach, oraz przy podziale środków. Powinny one znaleĽć odzwierciedlenie w pomocy UE dla krajów regionu.
Celem projektu "EU-CIS Gender Watch" jest krzewienie współpracy pomiędzy organizacjami kobiecymi w Nowych Krajach Członkowskich UE oraz Krajach Sąsiadujących z UE na rzecz programu dot. polityki rozwojowej UE. Przez współpracę rozumiemy też wymianę wiedzy (warsztaty i szkolenia) o nowych instrumentach geograficznych i tematycznych z innymi regionalnymi organizacjami, a także monitoring instrumentów finansowych z perspektywy płci. Będzie to kontynuacja projektu "EU Gender Watch", ale o poszerzonym zasięgu (poprzez włączenie analizy ODA z perspektywy płci w Nowych krajach Członkowskich: Bułgarii, Czech i Węgier).
Projekt ma na celu koordynowanie oraz wspieranie działań członkiń organizacji kobiecych z regionu CEE/CIS na rzecz promowania takich strategii rozwojowych, które propagują ideę równości płci, wzmacniają pozycję kobiet w społeczeństwie, przyczyniają się do walki z ubóstwem i osiągają Milenijne Cele Rozwoju (MDG) zgodnie z Międzynarodowym Programem na Rzecz Rozwoju. Sieć "EU-CIS Gender Watch" będzie zaangażowana w monitoring działań UE w kwestii odpowiedzialności za promowanie idei równości płci w regionie.
Pytania odnośnie projektu proszę kierować do Koordynatorki projektu - Zofii Łapniewskiej: zofia@neww.org
Tłum. Monika Sarnowska-Burge