Zrealizowane działania
zmiany
warsztaty
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW jest członkiem:
Eurostep
Social Watch

GB Management

Opis projektu
"Budżetowanie pod kątem Płci to (Gender Budgeting) narzędzie dla Administracji instytucji naukowych do promocji równych możliwości kobiet I mężczyzn - na przykładzie uniwersytetów." To nowy projekt realizowany przez naszych partnerów: Frauenakademie München e.V., Sozialwissenschaftliches Institut München, Department of Economics / Institute for Institutional and Heterodox Economics i Network East-West Women (NEWW)-Polska.

Celem w Szczególnego Działania Wspomagającego (SPECIFIC SUPPORT ACTION) jest stworzenie narzędzi/instrumentów do wprowadzenia Budżetowania pod kątem Płci (Gender Budgeting) jako ważnego elementu przy planowaniu budżetu na cele naukowe. Na przykładzie uniwersytetów zamierzamy uzyskać wyniki, które zastosujemy w systemie monitorowania budżetu (gender watch system).

W SSA, trzy państwa Austria, Niemcy i Polska, będą ściśle ze sobą współpracować. Pozwoli to na międzynarodowe i interdyscyplinarne podejście zarówno do metod użytych w SSA jak i do każdego uczestnika zespołu. Ponieważ, wszystkie trzy państwa są na różnych poziomach rozwoju organizacyjnego i na różnych poziomach realizacji strategii pozycjonującej Płeć w Głównym Nurcie (Gender Mainstreaming) i Budżetowania pod kątem Płci (Gender Budgeting) w nauce. Porównanie umożliwi nam wyciągnięcie ważnych wniosków.

Zespól będzie składał się z ekspertów z zakresu nauk politycznych, ekonomii, socjologii, nauk humanistycznych i inżynierii. Z taką interdyscyplinarną grupą będziemy mogli spojrzeć na nasz cel z różnych perspektyw i dzięki temu uzyskamy szerszą świadomość ryzyka, jak i szans stosowania Budżetowania pod kątem Płci (Gender Budgeting) w nauce.

Do naszego celu użyjemy metod jakościowych i ilościowych. Poza tym, przeprowadzone będą dokumenty analiz, wywiady ekspertów, obserwacje uczestników, rozmowne konwalidacje i statystyczne analizy danych. Dzięki temu będziemy w stanie nie tylko zrozumieć oczywistości, ale także procesy, które są fundamentalne, jeżeli chcemy znaleĽć możliwość połączenia wszystkich aspektów Budżetowania pod kątem Płci (Gender Budgeting) w sferze nauki.

Nasze SSA zaczniemy od analizy procesu kształtowania budżetu na cele naukowe na poziomie narodowym, analizy procesu planowania budżetu i analizy aktualnej sytuacji na jednym z uniwersytetów w każdym kraju. Na podstawie uzyskanych wniosków stworzymy narzędzia pozwalające na dostrzeżenie wymiaru płci w budżetach na cele naukowe i sformułowanie zaleceń dla Budżetowania pod kątem Płci (Gender Budgeting) na cele naukowe na poziomie narodowym i Unii Europejskiej.
Główne Cele
Celem głównym proponowanego projektu jest promocja równości płci w nauce w Unii Europejskiej poprzez stworzenie narzędzi Budżetowania pod kątem Płci (Gender Budgeting) w nauce. Budżetowanie pod kątem Płci (Gender Budgeting) skoncentruje się głównie na przeniesieniu Płci w Głównym Nurcie (Gender Mainstreaming) do polityki budżetowej i procesie kontroli budżetu. Pojęcie Budżetowania pod kątem Płci (Gender Budgeting) jest zatem używane w kontekście oddziaływania budżetu publicznego na równość szans kobiet i mężczyzn (Gender Impact Analysis) oraz w odniesieniu do wrażliwości procesu budżetowego na płeć. Pomimo tego, że podstawowe idee są znane, narzędzia operacyjne na razie rozwijają się z trudem.

Proponowany projekt skupi się na uniwersytetach z różnych powodów. Uniwersytety odgrywają ważną rolę w badaniach, ponieważ większość badań w Europie jest przeprowadzana przez akademie i większość funduszy UE jest przeznaczana uniwersytetom. Odkąd uniwersytety są odpowiedzialne za edukację nowego pokolenia akademickiego są one szczególnie ważne dla wzrostu społeczności akademickiej kobiet tak, aby osiągnąć równowagę płci. Sytuacja narodowa ma swoje odbicie również na poziomie Unii Europejskiej. Dodatkowo, uniwersytety, jako instytucje publiczne muszą stanowić przykład dla sektora publicznego oraz muszą rozliczać się z lokalnymi i narodowymi instytucjami rządowymi.

Analiza procesu budżetowego w trzech różnych krajach odpowie na pytanie, jak wygląda proces tworzenia budżetu w instytucjach naukowych. Po porównaniu tego procesu we wszystkich trzech krajach będziemy w stanie odpowiedzieć na pytanie, na jakim etapie cyklu budżetowego jest możliwe wdrożenie procesu Budżetowania pod kątem Płci (Gender Budgeting), aby budżet uczelni wyższych był wrażliwy na płeć.

Strona Projektu:   www.frauenakademie.de

Koordynatorki Projektu w NEWW-Polska:
Zofia Łapniewska:  zofia@neww.org.pl
Małgorzata Tarasiewicz:  tarasiewicz@neww.org.pl