Zrealizowane działania
zmiany
warsztaty
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW jest członkiem:
Eurostep
Social Watch

Opinie autorskie

Małgorzata Lewandowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada również tytuł Master of Public Administration (MPA) uzyskany na Appalachian State University w Północnej Karolinie.
Do niedawna związana z sektorem humanitarnym, m.in. kierowała misją humanitarną na Sri Lance. Ponadto, współpracowała z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą. Ekspert w dziedzinie prawa trzeciego sektora.
Obecnie aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie; także Senior Associate w kancelarii Peter Nielsen & Partners Law Office.
Pisze dla Nas o kobietach w polskim prawie.

Opinie:
 • Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie przepisów antydyskryminacyjnych

  W dniu 21 listopada 2008 r. Sejm uchwalił kolejną nowelizację Kodeksu pracy w zakresie przepisów antydyskryminacyjnych. Nowa ustawa implementuje do ustawodawstwa polskiego podstawowe dyrektywy antydyskryminacyjne i dostosowuje do prawa unijnego przepisy w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu.

 • Zmiany w urlopach macierzyńskich dla ojców

  Od dnia 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe okresy urlopów macierzyńskich dla matek, które wynoszą, w przypadku urodzenia, przy jednym porodzie:

Maria Myszka

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Jej zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień dotyczących praw człowieka, w tym w szczególności praw kobiet, oraz wokół prawa Unii Europejskiej. Obroniła pracę magisterską dotyczącą ochrony kobiet w prawie i praktyce Unii Europejskiej. W 2006 roku była stypendystką na Uniwersytecie w Miszkolc, na Węgrzech. W tym samym roku została uhonorowana Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. W 2007 roku ukończyła Kurs Prawa Europejskiego w Centrum Studiów Europejskich im. J. Monneta oraz anglojęzyczny Kurs Praw Człowieka ze szczególnym uwzględnieniem Problemu Migracji w Europie, zorganizowany w Berlinie przez Migration Network in Europe. W nadchodzącym roku akademickim rozpoczyna studia doktoranckie na WPiA UMK w Toruniu.

Opinie:
 • Unia Europejska a prawa kobiet
  „Niezapewnienie - ze względu na płeć - praw podstawowych, przynależnych każdemu człowiekowi, nie może bowiem nigdzie zostać pominięte milczeniem”... Dlatego też ochrony nagminnie łamanych praw kobiet podjęła się Wspólnota Europejska. Okazuje się, że organizacja kojarząca się w pierwszym rzędzie z kwestiami ekonomicznymi, buduje grunt także pod ochronę praw tzw. pierwszej generacji: prawa do życia, wolności, zakazu torturowania itd. Dlaczego Unia Europejska przełamuje milczenie w zakresie pogwałceń praw kobiet i jakich rozwiązań oczekuje od państw członkowskich? – m. in. tego można dowiedzieć się z lektury poniższego tekstu.
 • Handel kobietami – wyzwanie dla Unii Europejskiej
  Handel ludźmi – w przeważającej mierze kobietami - jest jednym z najszybciej rozwijających się przestępstw o skali międzynarodowej. Dlatego też walka z nim jest wyzwaniem dla całej społeczności międzynarodowej, na każdym stopniu integracji – w tym - w zakresie integracji europejskiej. Artykuł poniższy dotyczy właśnie stanowiska i działań podjętych przez Wspólnotę Europejską dla wyeliminowania owej współczesnej formy niewolnictwa. Niewolnictwa, którego zakresu i okrucieństwa często nie można ogarnąć i uwierzyć, że nie omija państw szczycących się przydomkiem praworządnych i demokratycznych – państw Unii Europejskiej.
 • Wpływ macierzyństwa na pozycję i ochronę kobiet na rynku pracy – standardy Unii Europejskiej
  Czy macierzyństwo musi kojarzyć się z rezygnacją lub problemami w zakresie kariery zawodowej? Czy zdajemy sobie sprawę ze wszystkich negatywnych konsekwencji stanu rzeczy, który zmusza kobiety do dokonania wyboru pomiędzy karierą zawodową a opieką nad domem? Jak połączyć zwiększenie zatrudnienia z troską o poziom urodzeń? Zmiany sytuacji dokonać można m. in. poprzez zastosowanie korzystnych bodźców prawnych, skłaniających kobiety do kontynuowania swych karier zawodowych. Poniższy artykuł odpowie na pytania, jaki jest zakres problemu i jakie wymagania w tym zakresie stawia przed państwami członkowskimi Unia Europejska.

Maciej Dębski

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytet Gdański

Opinie:
 • SYTUACJA BEZDOMNYCH KOBIET W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

  Pomysł naukowego zdiagnozowania środowiska bezdomnych kobiet zrodził się na początku 2008 roku podczas wypracowywania strategii Pomorskiego Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności w Gdańsku (dalej Forum). Na jednym ze spotkań w ramach projektu Impuls ustalono, że rok 2008 powinien zakończyć się stworzeniem szerokiego opracowania w całości poświęconego sytuacji bezdomnych kobiet w województwie pomorskim. Na dalszych etapach operacjonalizacji pomysłu członków Forum postanowiono przeprowadzić pilotażowe badania wśród bezdomnych kobiet zamieszkujących gdyńskie placówki. W badaniu tym w dużej mierze oparto się na doświadczeniu, jakie zdobyto podczas realizacji badań dotyczących psychospołecznego profilu osób bezdomnych w Trójmieście (Dębski, Retowski, 2008) zaś całość prac terenowych zrealizowano przy dużym zaangażowaniu studentów Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego.